دانستنی هایی در مورد گل مریم

BEST (بست)
تولید و عرضه گل و گیاه
BEST (بست)
تولید و عرضه گل و گیاه
BEST (بست)
تولید و عرضه گل و گیاه
BEST (بست)

تولید و عرضه گل و گیاه

موضوعات
انواع بذر گل
فروش گل های شاخه بریده شده
روش نگهداری کاج مطبق
Cocopeat کوکوپیت چیست؟
گل سیکاس
کاشتن درخت ریشه‌باز و عمل پرالیناژ
مشاوره گیاه پزشکی برای گیاهان آپارتمانی
عناصرشیمیایی و اثرات کمبود آنها درگیاهان
زمان تکثیر گیاهان
لوازم و تجهیزات باغبانی
نکاتی چند در مورد نگهداری گل های آپارتمانی
خواص دارویی گل رز
انواع گل رز و روشهاي نگهداري و تكثير آنها
کودهای کامل NPK
ناسا: بهینه‌سازی هوای خانه و محل کار با گیاهان
معرفی باغ Marqueyssac در فرانسه
ساخت گلدان با بطری نوشابه
گلدان های تراریوم مناسب برای جایی که پاسیون ندارند؟
گلدان با لامپهای قدیمی
گیاهان چگونه رشد میکنند؟
روشهای ازدیاد گیاهان
پرورش گل و گیاهان زینتی
روشهای کشت قارچ صدفی
احداث گلخانه و نحوه اخذ مجوز و وام بانکی
ارس خزنده ( جونی پروس صخره ای )
حسن یوسف یکی از گیاهان آپارتمانی است
روش نگهداری گل ارکیده؟
آبیاری گیاهان آپارتمانی به هنگام سفر؟
چند نکته در مورد گیاهان؟
بهار فصل گل و گلکاری
نحوه تمیز کردن گرد و غبار گلهای آپارتمانی
تصاویری از پارک العین
اطلاعات در مورد گل آنتوریوم
تمامی فنون کشت گل در خانه و گلخانه
بررسی کشت فلفل سبز در گلخانه
شرایط استاندارد در گلخانه و لزوم رعایت آنها
سکوها و بستر کشت در کشت گلخانه ای
روش کاشت انواع گل سرخ
نقش آفتاب دهی خاک در کنترل آفات
تصاویر زیبا از گل
نمای دیوارها با گل؟؟؟؟؟
اشاره ای به گلخانه وتولید محصولات گلخانه ای
دیوار سبز فرانسوی
تمامی فنون کشت گل در خانه و گلخانه
تأثیر گل و گیاه روی حالت روحی افراد
طریقه نگهداری گل بامبو
آبیاری گیاهان گلخانه ای
پیوند در سبزیجات
ساخت تراریوم
طب سنتی
تقسیم بندی و نام علمی گیاهان زینتی
کاشتن درخت ریشه‌باز و عمل پرالیناژ
دانستنی هایی در مورد گل مریم

گیاهی است بسیار معطر به طوری که اگر شب آنرا دراطاق خواب بگذارند خطرناک می باشد .درسطح زمین برگها به صورت ذرت قرار گرفته اند واز وسط آنها ساقه گل دهنده ای به طول 80سانتی متر بیرون می آید .سه چهارم این ساقه ازبرگهای کوتاه پوشیده ودر انتهای آن گلهای سفیدبه طور خوشه ای قرار گرفته اند .گلبرگها تقریبا گوشتی وستاره ای شکل می باشند .گلها ممکن است کم پر ویاپر پرباشند.


گلهای پرپربیشتر پرورش داده .درایران پرورش این گیاه خیلی رواج دارد.


کشت

باید پیازهای درشت ورسیده راانتخاب نمود زمین کاشت باید زهکشی شده وهموسی دار ومحل کاشت کاملا آفتابی ودورازبادباشد.

13

پیازها رادربهار موقعی که هوا گرم می شود درهوای آزادمی کارندوعمق کاشت باید طوری باشد که قسمت بالای پیاز ازمقداربسیار کمی خاک پوشانده شود .درآبیاری مریم نباید زیاده روی شود چون این گیاه به رطوبت حساس می باشد.


گیاهان درهوای آزاد درتابستان گل خواهند داد.ولی اگر بخواهیم زمان گل دادن آنها راتغییر بدهیم پیازهارادرسری های مختلف بکاریم درفصل سرما ازگلخانه ای که درجه حرارتش درحدود 18-16درجه است میتوان استفاده نمود وبدین طریق پس از 8هفته به گل خواهند نشست.

چنانچه بخواهیم پیازها رادرپائیز بکاریم لازم است آنهاراتاموقع کاشت درانبار خنک نگهداریم تاازجوانه زدن آنهاجلوگیری شود.گل مریم بعد از گلایول از دیکر پیازدار می باشد که ازطریق پیاز وپیازچه ها تکثیر می شوند.


ازدیاد


هرپیاز قادر است فقط یک بار گل دهد ولی دراطراف آن پیازهای موجود است که پس ازیک یا دو سال به گل خواهند نشست ومی توان آنها رادرزمستان درون ماسه یا تورب نگاه داشت.


کشت وپرورش گلها:

1-پیازمریم رادرزمین ویا گلدان میکارند ودارای دو نوع است:

14

الف.پرپرکوتاه یابلند ب.تک پرپاکوتاه


که هردو برنگ سفید وفوق العاده معطر است وقد پا بلند آنبه هفتاد سانتیمتر می رسد.

2.این پیاز رامی توان فروردین درزمین یاگلدان درهوای آزاد کاشت واز تیرماه تامهر ممکن است گل بدهد(پیاز مریم یکسال درمیان گل می دهد)

(پیازی که آن سال گل خواهد داد گلویش سفت وتوپر است)

3.چون پیاز علاقه به کود دارد زیاد عمیق نبایستی کاشته شود (سه سانتیمتر عمق کافی است)

وپس ازسبز شدن هرچه به پیاز کود یا شیره کودحیوانی داده شود نافع تر است.


4.خاک آن(3/1خاک باغچه 3/1خاکبرگ 3/1کودپوسیده وخاکستر )آب زیاد می خواهد آفتاب کامل لازم دارد.


5.طرزازدیاد آن جداکردن پیازچه هاازپیازاصلی است (فروردین یعنی موقع کشت جدید)


6.چنانچه پیازرادرگلدان بکارند پس از تمام شدن گل وزرد شدن برگها دیگر به گلدان آب نداده ودرمحل تاریک وخشکی میگذارند تاموقع کشت دیگر آنوقت پیازها رااز خاک گلدان خارج ودر خاک تازه میکارند .واگر درزمین کاشته شده پس اززرد شدن برگهاپیازها رااززمین بیرون درجای خشک ودرتاریکی پهن می کنند تاخشک شود وتاکشت دیگر آنها را درظرف بدون درپی محافظت می کنند. (پیازچه های کوچک البته تا قوی نشوند گل نخواهندداد.)

15

اثرسطوح مختلف ازت روی رشد وعملکرد گل مریم :گل مریم یکی از مهمترین گلهای شاخ بریده در مناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری است این گل دارای گلچه های خوشبویی بابوی شیرین می باشد که درصنعت عطر سازی کاربرد داردوهمین دلیل بر گستردگی کشت این گل می باشد .گل آذین این گل ازنوع اسپایک بوده که مشتمل برحدود 30گلچه بوده وطولی برابر با 25-14سانتیمتر دارد که اندازه آنرابطه مستقیمی با اندازه پیاز کشت شده دارد .کشورپهناور ما نیز آب وهوای مناسبی برای تولیدوپرورش گل وگیاهان زینتی مخصوصا گل مریم دارد.سطح زیر کشت این گل در کشور حدود 145هکتار وباحدود000/002/2عددشاخه گل مقاوم چهارم راازنظر سطح زیر کشت دارا می باشد .با توجه به اینکه گل مریم یکی از گلهای شاخه بریده مهمکشور بوده واهمیت زیادی ازلحاظ صادرات گل درکشور دارد تلاش صورت گرفته جهت بهبود کمی وکیفی این گیاه از اهمیت وویزهای برخوردار می باشد تغذیه بهینه وبدست آوردن میزان مناسب هر یک ازعناصر غذایی مورد نیاز این گل پرورش این گل درکشور رابهبود خواهد بخشید درهمین راستا آزمایش مزرعه ای جهت حصول مقدار ازت مورد نیاز که اصلی ترین عنصر مورد نیاز این گل وسایر گیاهان می باشند مورد بررسی قرارگرفت.این آزمایش به صورت طرح بلوکهای کامل تصلدفی درکرتهای بامساحت 2m2وبا3تکرارانجام شد .سطوح مختلف ازت شامل kg/ha(250.200.150.100.50.0)ازمنبع نیتراتی آمونیوم استفاده گردید.کود به صورت تقسیط در3مرحله (هنگام کاشت+30و60روزبعد ازکاشت )به کرتهاداده شد. 16


کوددامی به میزان 25ton/haوکودهای مکمل نیز مطابق توصیه های درتمام کرتها به طور یکنواخت پخش گردید.


پیازهای گل مریم بافاصله 15*15سانتیمتر ازیکدیگر ودرعمق 5سانتیمتری کشت شدندوفاکتورهای مورد بررسی شامل:1-طول وقطر ساقه گل دهنده 2-طول گل آذین 3- تعداد گلچه درگل آذین بودند که مورد اندازه گیری قرارگرفتند ومقایسه میانگین انجام شده ازطریق LsDدرسطح احتمال5./.باعث حصول نتایج زیر گشت درمورد دو صفت طول وقطر ساقه گل دهنده اختلاف معنی داری بین سطوح مختلف ازت مشهود نبود .بلندترین طول گل آذین وبیشترین تعداد گلچه مرتبط باتیمار صورت گرفته با100kgبوده است وکمترین طول گل آذین ونیز تعداد گلچه در سنبله مربوط به سطح 50kgبوده است.

 

برای اطلاعت بیشتر به وب سایت شرکت کشت بافت خانه سبز مراجعه نمایید:

www.kbksco.ir

 


نظرات شما عزیزان:

مهدی
ساعت0:13---25 بهمن 1391
سلام ممنونم خوب بود

...
ساعت14:04---26 مهر 1391
سلام من با اجازه از شما وبا ذکر منبع می خواستم از مطالب شما برای پاورم استفاده کنم خوشحال میشم به وبلاگ من هم بیاید

فیروزه
ساعت20:26---4 مرداد 1391
با سلام خدمت شما


می خواستم اگر ممکن است در مورد نگهداری و پرورش گل مریم در گلخانه اطلاعاتی داشته باشم من در کانادا زندگی می کنم و به علت سرمای محیط امکان نگهداری و رشد گل مریم در خارج از محیط بسته نمی باشد اگر ممکن است ممنو ن می شوم من را راهنماییی بفرماییدپاسخ:سلام شما میتوانید پیاز گل مریم را در گلخانه ای گرم و پرنور کشت کرد و در گلدان جایی که نور زیاد و گرما هم زیاد باشدابدهی هم 3 روز یک بار به اب نیاز دارد برای اطلاعات زیاد تر میتوانید ایمیل بزنید به ali.oghalaei@yahoo.com


نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:
نوشته شده در جمعه 18 آذر 1390برچسب:,ساعت 8:8 توسط علی عقلایی |

لینک دوستان امکانات
سایت های مد
گیاهان خاص و بذر گل و گیاه و نشاء
گلساران شمال ایرانیان
کاکتوس
گلستان جمال
ورمی کمپوست
پرورش اسب
گیاهان دارویی
تراریوم . بنسای . آب نما
فروشگاه گیاهان گوشتخوار

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان گلخانه  و آدرس geerenhouse.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.src="http://LoxBlog.Com/fs/fallb.js">

.:Copy Right 2012:.

All Right Reserwed For Geeren House